<< Return to previous pageGroup LITA18D, week 04

Monday 20.01.2020

Tuesday 21.01.2020

12:15 - 14:00
Frami F313 (teoria 48)
Hallitusammattilaiset KD07DWYR020-3003
Tuulia Potka-Soininen
LITA18A
LITA18B
LITA18C
LITA18D
VVO


Wednesday 22.01.2020

Thursday 23.01.2020

Friday 24.01.2020

Saturday 25.01.2020