Return to previous pageReservations for week 07

        Frami E (Prikka keittiö)


Monday 10.02.2020

08:00 - 16:00
Frami E (Prikka keittiö)
Frami E (Prikka sali)
Ruokapalvelujen tuottaminen CA00BI44-3005
RESTO19A


16:00 - 21:45
Frami E (Prikka keittiö)
Frami E (Prikka sali)
Ruokapalvelujen tuottaminen CA00BI44-3006
RESTO19B


Tuesday 11.02.2020

08:00 - 16:00
Frami E (Prikka keittiö)
Frami E (Prikka sali)
Ruokapalvelujen tuottaminen CA00BI44-3006
RESTO19B


Wednesday 12.02.2020

08:00 - 16:00
Frami E (Prikka keittiö)
Frami E (Prikka sali)
Ruokapalvelujen tuottaminen CA00BI44-3005
RESTO19A


Thursday 13.02.2020

Friday 14.02.2020

12:15 - 16:00
Frami E (Prikka keittiö)
Frami E (Prikka sali)
Ruoka ja viini CA00BS78-3001
RESTO18


Saturday 15.02.2020