<< Return to previous pageReservations for week 37

        Frami A120.4 (Analyysilaboratorio)


Monday 09.09.2019

08:00 - 11:45
Frami A120.4 (Analyysilaboratorio)
Elintarvikekemia KC03BE30051-3003
BIELI18
Labra A


Tuesday 10.09.2019

08:00 - 11:45
Frami A120.4 (Analyysilaboratorio)
Elintarvikekemia KC03BE30051-3003
BIELI18
Labra B


Wednesday 11.09.2019

12:15 - 14:00
Frami A120.4 (Analyysilaboratorio)
Ruokaketjun kemia YE00BI34-3010
BIELI19A
BIELI19B


Thursday 12.09.2019

12:15 - 15:00
Frami A120.12 (Food Lab)
Frami A120.4 (Analyysilaboratorio)
Viljateknologia KC03CE60192-3005
BIELI16


Friday 13.09.2019

08:00 - 09:45
Frami A120.4 (Analyysilaboratorio)
Ruokaketjun kemia YE00BI34-3012
MAGRO19


10:00 - 11:45
Frami A120.4 (Analyysilaboratorio)
Ruokaketjun kemia YE00BI34-3012
MAGRO19


13:15 - 16:00
Frami A120.4 (Analyysilaboratorio)
Ruokaketjun kemia YE00BI34-3013
RESTO19B
RESTO19A


Saturday 14.09.2019