Return to previous pageGroup AGRO17, week 43

Monday 19.10.2020

Tuesday 20.10.2020

Wednesday 21.10.2020

12:15 - 13:00
Frami A420.2 (teoria 34)
Koulutuspäällikön tunti
AGRO17A
AGRO17B
AGRO17


13:15 - 16:00
Frami A350.1 (teoria 75)
Maatilan energian käytön ja energiasuunnittelun perusteet 9A00BI10-3003
Juha Tiainen
AGRO17
AGRO17A
AGRO17B


Thursday 22.10.2020

16:00 - 18:00
Frami A350.1 (teoria 75)
Uusintatentti
Marjo Latva-Kyyny
AGRO18A
AGRO18B
AGRO19A
AGRO17A
AGRO17B
AGRO16A
AGRO16B
MAGRO16
MAGRO17
MAGRO18
MAGRO19
MAGRO20
AGRO17


Friday 23.10.2020

08:00 - 11:45
Frami A350.3 (atk 35)
Maatilan energian käytön ja energiasuunnittelun perusteet 9A00BI10-3003
Juha Tiainen
AGRO17
AGRO17A
AGRO17B


Saturday 24.10.2020