Return to previous pageGroup AGRO18A, week 38

Monday 14.09.2020

08:00 - 10:45
Frami A420.4 (atk 35)
Tuotantoekonomia 9A00BT28-3001
Matti Ryhänen
AGRO18A


12:15 - 15:00
Frami A420.4 (atk 35)
Maatalousyrityksen johtaminen 9A00BT27-3001
Matti Ryhänen
AGRO18A


15:15 - 18:00
Frami A420.4 (atk 35)
Talousmatematiikka KA01DVVO16-3006
Sari Rimpelä
AGRO18A


Tuesday 15.09.2020

08:00 - 09:45
Frami A420.5 (teoria 28)
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet YPO1C2-3112
Samu Palander
AGRO18A


10:00 - 12:45
Frami A420.4 (atk 35)
Talousmatematiikka KA01DVVO16-3006
Sari Rimpelä
AGRO18A


Wednesday 16.09.2020

08:00 - 10:45
Frami A420.4 (atk 35)
Tuotantoekonomia 9A00BT28-3001
Matti Ryhänen
AGRO18A


11:00 - 13:00
Frami A420.5 (teoria 28)
Tutkimus- ja kehittämistyön perusteet YPO1C2-3112
Samu Palander
AGRO18A


Thursday 17.09.2020

09:00 - 11:45
Frami A420.4 (atk 35)
Tuotantoekonomia 9A00BT28-3001
Matti Ryhänen
AGRO18A


10:00 - 18:00
Frami F128 (auditorio 248)
Opinnäyteseminaarit, SeAMK Ruoka
AGRO17A
AGRO17B
AGRO18A
AGRO18B
MAGRO17
MAGRO18


13:15 - 16:00
Frami A420.4 (atk 35)
Maatalousyrityksen johtaminen 9A00BT27-3001
Matti Ryhänen
AGRO18A


16:00 - 18:00
Frami A350.1 (teoria 75)
Uusintatentti
Matti-Pekka Pasto
AGRO18A
AGRO18B
AGRO19A
AGRO17A
AGRO17B
AGRO16A
AGRO16B
MAGRO16
MAGRO17
MAGRO18
MAGRO19
MAGRO20


Friday 18.09.2020

Saturday 19.09.2020