To frontpage   Return to previous page


Group KITI23, week 50

Monday 11.12.2023

10:00 - 11:45
Frami F312 (teoria 48)
Kokoelmien kehittäminen 4A00CW07-3003
Satu Salmela
KITI23


Tuesday 12.12.2023

Wednesday 13.12.2023

Thursday 14.12.2023

Friday 15.12.2023

Saturday 16.12.2023