Return to previous pageGroup MAGRO16, week 38

Monday 14.09.2020

Tuesday 15.09.2020

Wednesday 16.09.2020

Thursday 17.09.2020

16:00 - 18:00
Frami A350.1 (teoria 75)
Uusintatentti
Matti-Pekka Pasto
AGRO18A
AGRO18B
AGRO19A
AGRO17A
AGRO17B
AGRO16A
AGRO16B
MAGRO16
MAGRO17
MAGRO18
MAGRO19
MAGRO20


Friday 18.09.2020

Saturday 19.09.2020