Return to previous pageGroup MAGRO21, week 15

Monday 12.04.2021

Tuesday 13.04.2021

Wednesday 14.04.2021

Thursday 15.04.2021

16:00 - 18:00
Frami A440.5 (teoria 60)
UUSINTATENTTI
Jussi-Matti Kallio
AGRO18A
AGRO18B
AGRO19A
AGRO19B
AGRO20A
AGRO20B
MAGRO18
MAGRO19
MAGRO20
MAGRO21


Friday 16.04.2021

Saturday 17.04.2021