Return to previous pageGroup PHERKO20, week 38

Monday 14.09.2020

Tuesday 15.09.2020

08:00 - 16:00
Frami F212 (teoria 55)
Oirehoito ja kuolevan potilaan hoito BZ00CJ82-3001
Katri Hemminki
Niina Keskinen
PHERKO20


Wednesday 16.09.2020

Thursday 17.09.2020

Friday 18.09.2020

Saturday 19.09.2020