Return to previous pageGroup ROBO20S, week 43

Monday 19.10.2020

Tuesday 20.10.2020

Wednesday 21.10.2020

Thursday 22.10.2020

16:15 - 19:00
Frami A240.2 (atk 35)
Konenäkö KL25KONÄKÖ4-3008
Juha Hirvonen
ROBO20S


19:00 - 21:00
Frami A210.3 (atk 35)
Anturitekniikka KL25AB90000-3013
Jyri Lehto
ROBO20S


Friday 23.10.2020

14:45 - 18:00
Frami A140.2 (atk 30)
Robotiikka KL25AB70400-3008
Jarkko Pakkanen
ROBO20S


18:15 - 21:00
Frami A210.3 (atk 35)
Anturitekniikka KL25AB90000-3013
Jyri Lehto
ROBO20S


Saturday 24.10.2020