Return to previous pageGroup SH19A, week 17

Monday 26.04.2021

08:00 - 16:00
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu SH00BY43-3001
SH19A


Tuesday 27.04.2021

08:00 - 16:00
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu SH00BY43-3001
SH19A


Wednesday 28.04.2021

08:00 - 16:00
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu SH00BY43-3001
SH19A


Thursday 29.04.2021

08:00 - 16:00
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu SH00BY43-3001
SH19A


Friday 30.04.2021

08:00 - 16:00
Gerontologisen hoitotyön ohjattu kliininen harjoittelu SH00BY43-3001
SH19A


Saturday 01.05.2021