Return to previous pageGroup YRAK20, week 43

Monday 19.10.2020

Tuesday 20.10.2020

Wednesday 21.10.2020

Thursday 22.10.2020

Friday 23.10.2020

14:15 - 17:00
Frami A210.2 (teoria 56)
Kehittäminen ja tutkiminen
Pia-Mari Riihilahti
YRAK20


17:15 - 20:00
Frami A210.2 (teoria 56)
Rakennuttaminen KC28RY10330-3002
Paula Pihlaja
YRAK20


Saturday 24.10.2020

09:00 - 15:00
Frami A210.2 (teoria 56)
Rakennuttaminen KC28RY10330-3002
Paula Pihlaja
YRAK20