Return to previous pageReservations for week 02

        Frami H206 (teoria 25)


Monday 11.01.2021

08:00 - 11:45
Frami H124 (autolabra)
Frami H206 (teoria 25)
Työkonetekniikan laboraatiot KC04BA70050-3005
AUTO17
Pienryhmä 1


Tuesday 12.01.2021

Wednesday 13.01.2021

Thursday 14.01.2021

08:00 - 12:00
Frami H124 (autolabra)
Frami H206 (teoria 25)
Työkonetekniikan laboraatiot KC04BA70050-3005
AUTO17
Pienryhmä 1


Friday 15.01.2021

Saturday 16.01.2021