Return to previous pageReservations for week 35

        Frami E (Prikka sali)


Monday 24.08.2020

Tuesday 25.08.2020

11:00 - 14:00
Frami E (Prikka keittiö)
Frami E (Prikka sali)
Ruokapalvelujen johtaminen CA00BI48-3004
RESTO19


Wednesday 26.08.2020

11:00 - 14:00
Frami E (Prikka keittiö)
Frami E (Prikka sali)
Ruokapalvelujen johtaminen CA00BI48-3004
RESTO19


Thursday 27.08.2020

09:00 - 11:45
Frami E (Prikka sali)
Ruokapalvelujen tuottaminen CA00BI44-3007
RESTO20A
RESTO20B


Friday 28.08.2020

Saturday 29.08.2020